Megatec Logo

Produktion

Produktion Banner 800

 

Megatec och Lagerholm & Co.

Sedan mer än 15 år har Megatec samarbetat med Lagerholm & Co.

IT-kompetensen hos Megatec i kombination med det stora tekniska kunnandet och nyskapande designen hos Lagerholm & Co ger oss ett mycket starkt konkurrensläge. Vi arbetar båda nära våra kunder och utvecklar skräddarsydda effektiva lösningar.

Oavsett om vår kund heter Storstockholms Lokaltrafik, SAS, SF Bio eller Swedavia är vår målsättning att alltid erbjuda nya idéer och effektiva IT-lösningar. Vi tar hand om hela förloppet allt från design, prototyp till tillverkning som helt och hållet sker i Sverige. Vi hjälper våra kunder att till mycket bra priser utveckla nya produkter i de mest skiftande miljöer.

 

 

Skipper

Tillverkningsteknologi

För att säkra kvaliteten har vi som utgångspunkt att alla våra produkter skall vara tillverkade av certifierat råmaterial och att varje produkt skall genomgå en intern kvalitetskontroll.

Vid inköp av råmaterial prioriterar vi leverantörer där vi kan få ett långt och stabilt partnerskap, och som kan leverera material av högsta kvalitet. SAPA Profiler AB är exempel på en sådan leverantör.

Våra produkter tillverkas främst av aluminium där allt arbete utförs av kvalificerade yrkesmän med specialutbildning inom sitt område, till sin hjälp har de bland annat moderna CNC metallbearbetningsmaskiner. Efter att all metallbearbetning utförts och kvaliteten säkerställts kan produkten skickas på pulverlack.

Vid lagring av råmaterial följs noga alla tillverkares krav och rekommendationer, vilket säkrar att materialet behåller sin kvalitet.

 

Skipper

 

Kvalitetssäkring

Lagerholm o Co har redan varit verksamt i 25 års tid. Under hela den tiden har kvalitetssäkring av saluförda varor alltid haft hög prioritet. Detta förutsätter ett vardagligt och systematiskt samarbete mellan företagets alla anställda samt en bra uppföljning och utvärdering av alla produktions- och serviceprocesser. Syftet är att finna de bästa lösningarna och tillvägagångssätten för att kunna tillförsäkra värdet i våra produkter och tjänster. Därför ställer vi hårda kvalitetskrav på alla våra råmaterial, produkter, utrustningar, produktionsprocesser och -lokaler samt höga kvalifikationskrav på våra anställda.

Miljöpolicy

Megatec och Lagerholm & Co tar ansvar för miljön i sin verksamhet.

Hållbar utveckling är en av huvudaspekterna i bra affärsledning och

målen för ekonomisk tillväxt och hälsosam miljö hänger tätt ihop.

Vi försöker att se till att våra policies och vår verksamhet främjar hållbar utveckling och uppfyller alla moderna krav, utan att skada våra framtida behov. Varje nivå i vår organisation har egna miljömässiga rättigheter och skyldigheter föreskrivna. Som ett mål vill vi systematiskt använda och lansera sådana produkter och arbetsmetoder som minskar föroreningar och hälsomässiga riskfaktorer i vår levnadsmiljö.

 

Nedanstående punkter arbetar vi aktivt med.

 

 • Följer principerna för kontinuerlig miljöförbättring genom att regelbundet utvärdera verksamhetens miljöpåverkan samt förebygger och minskar skadlig påverkan på miljön.
 • Följer all tillämplig miljöreglering i sin verksamhet, inklusive internationella avtal och konventioner.
 • Använder alla tillgängliga preventiva medel för att förebygga eller minimera föroreningsrisker och risker för olyckor.
 • Vid införande av nya teknologier, utrustningar eller material bedömer förutom andra parametrar såsom pris, lönsamhet, produktivitet även dess miljöpåverkan med lika stor vikt.
 • Vägleds i sitt agerande av återanvändningsprincipen, energisnåla arbetsmetoder och miljövänligare teknologier; vid val mellan likvärdiga produkter pris-, kvalitets- och funktionsmässigt väljer vi den miljövänligaste produkten.
 • Följer alla lagar, bestämmelser och tillståndsregler samt övriga rättsakter inom miljön som reglerar verksamheten.
 • Tar fram produkter och processer som innebär en mindre belastning på miljön genom att förebygga eller minska föroreningar och bruka resurser sparsamt.
 • Utbildar sin personal att känna sin miljöpåverkan och agera ansvarsfullt såväl gentemot miljön som gentemot sina medarbetare.
 • Har ett öppet och tillförlitligt informationsutbyte med den lokala befolkningen, myndigheterna och andra intressegrupper i sin närmaste omgivning.
 • Samarbetar med andra företag och organisationer, vilket ses som en garanti för att vi kan uppnå våra miljömål och förespråka ett miljövänligt levnadssätt.
 • Alla anställda har ett gemensamt mål i att verka för och upprätthålla en bra arbetsmiljö. Målet är att förebygga hälsopåverkan, arbetsrelaterade olyckor samt att åstadkomma en trivsam arbetsmiljö där varje anställd ansvarar för sina medarbetares säkerhet och hälsa på den gemensamma arbetsplatsen.

megatecSpegling 320l-co

 

Prod3 320

 

 

Prod4 320

 

 

Prod6 320