Megatec Logo

Lagerholm &Co

Varför gå över ån efter vatten?

Megatec har under 15 år samarbetat med Lagerholm o Co i Haninge. Megatec´s IT-kompetens i kombination med Lagerholm´s stora tekniska kunnande och nyskapande design ger oss ett mycket starkt konkurrensläge. Vi arbetar nära våra kunder och utvecklar skräddarsydda effektiva lösningar.

Vi hjälper våra kunder att till mycket bra priser utveckla nya produkter i de mest skiftande miljöer. Oavsett om vår kund heter Storstockholms Lokaltrafik, SAS, SF Bio eller Luftfartsverket är vår ledstjärna att alltid erbjuda nya idéer och effektiva IT-lösningar. Vi tar hand om hela förloppet allt från design, prototyp till tillverkning som helt och hållet sker i Sverige

Skipper

Tillverkningstecknologi

Lagerholm o Co använder moderna CNC metallbearbetningsmaskiner i tillverknings-processen. För att säkra kvaliteten har vi som utgångspunkt att alla våra produkter skall vara tillverkade av certifierat råmaterial och att varje produkt skall genomgå en intern kvalitetskontroll.

Våra produkter tillverkas främst av aluminium. Vid inköp av material prioriterar vi långsiktiga partnersförhållanden och kräver högsta kvalitet av våra leverantörer. SAPA är exempel på en sådan leverantör.

De flesta produkter pulverlackas, färgen fixeras på detaljerna genom uppvärmning. Vid lagring av råmaterial följs noga alla tillverkares krav och rekommendationer, vilket säkrar att materialet behåller sin kvalitet. Arbetet utförs och leds av yrkesmän eller personal med specialutbildning inom sitt område.

Skipper

Tillverkning sker i Haninge där toppmodern utrustning möter mångårig erfarenhet och gedigen yrkeskunskap.

tillverkning_1

 

Miljöpolicy

Megatec och Lagerholm o Co tar ansvar för miljön i sin verksamhet. Hållbar utveckling är en av huvudaspekterna i bra affärsledning och målen för ekonomisk tillväxt och hälsosam miljö hänger hör tätt ihop. Vi försöker att se till att våra policies och vår verksamhet främjar hållbar utveckling och uppfyller alla moderna krav, utan att skada våra framtida behov. Varje nivå i vår organisation har egna miljömässiga rättigheter och skyldigheter föreskrivna. Som ett mål vill vi systematiskt använda och lansera sådana produkter och arbetsmetoder som minskar föroreningar och hälsomässiga riskfaktorer i vår levnadsmiljö.

• följer principerna för kontinuerlig miljöförbättring genom att regelbundet utvärdera verksamhetens miljöpåverkan samt förebygger och minskar skadlig påverkan på miljön
• följer all tillämplig miljöreglering i sin verksamhet, inklusive internationella avtal och konventioner.
• använder alla tillgängliga preventiva medel för att förebygga eller minimera föroreningsrisker och risker för olyckor
• vid införande av nya teknologier, utrustningar eller material bedömer förutom andra parametrar såsom pris, lönsamhet, produktivitet även dess miljöpåverkan med lika stor vikt
• vägleds i sitt agerande av återanvändningsprincipen, energisnåla arbetsmetoder och miljövänligare teknologier; vid val mellan likvärdiga produkter pris-, kvalitets- och funktionsmässigt väljer vi den miljövänligaste produkten
• följer alla lagar, bestämmelser och tillståndsregler samt övriga rättsakter inom miljön som reglerar verksamheten
• tar fram produkter och processer som innebär en mindre belastning på miljön genom att förebygga eller minska föroreningar och bruka resurser sparsamt
• utbildar sin personal att känna sin miljöpåverkan och agera ansvarsfullt såväl gentemot miljön som gentemot sina medarbetare
• har ett öppet och tillförlitligt informationsutbyte med den lokala befolkningen, myndigheterna och andra intressegrupper i sin närmaste omgivning
• samarbetar med andra företag och organisationer, vilket ses som en garanti för att vi kan uppnå våra miljömål och förespråka ett miljövänligt levnadssätt
• alla anställda har ett gemensamt mål i att verka för och upprätthålla en bra arbetsmiljö. Målet är att förebygga hälsopåverkan och arbetsolyckor samt att åstadkomma en trivsam arbetsmiljö. Varje anställd ansvarar för sina medarbetares säkerhet och hälsa på den gemensamma arbetsplatsen