Megatec Logo
Lagerholm &Co

Varför gå över ån efter vatten?

Megatec har under 15 år samarbetat med Lagerholm o Co i Haninge. Megatec´s IT-kompetens i kombination med Lagerholm´s stora tekniska kunnande och nyskapande design ger oss ett mycket starkt konkurrensläge. Vi arbetar nära våra kunder och utvecklar skräddarsydda effektiva lösningar.

Vi hjälper våra kunder att till mycket bra priser utveckla nya produkter i de mest skiftande miljöer. Oavsett om vår kund heter Storstockholms Lokaltrafik, SAS, SF Bio eller Luftfartsverket är vår ledstjärna att alltid erbjuda nya idéer och effektiva IT-lösningar. Vi tar hand om hela förloppet allt från design, prototyp till tillverkning som helt och hållet sker i Sverige

Skipper

Tillverkningstecknologi

Lagerholm o Co använder moderna CNC metallbearbetningsmaskiner i tillverknings-processen. För att säkra kvaliteten har vi som utgångspunkt att alla våra produkter skall vara tillverkade av certifierat råmaterial och att varje produkt skall genomgå en intern kvalitetskontroll.

Våra produkter tillverkas främst av aluminium. Vid inköp av material prioriterar vi långsiktiga partnersförhållanden och kräver högsta kvalitet av våra leverantörer. SAPA är exempel på en sådan leverantör.

De flesta produkter pulverlackas, färgen fixeras på detaljerna genom uppvärmning. Vid lagring av råmaterial följs noga alla tillverkares krav och rekommendationer, vilket säkrar att materialet behåller sin kvalitet. Arbetet utförs och leds av yrkesmän eller personal med specialutbildning inom sitt område.

Skipper

Tillverkning sker i Haninge där toppmodern utrustning möter mångårig erfarenhet och gedigen yrkeskunskap.

tillverkning_1

 

Miljöpolicy

Megatec och Lagerholm o Co tar ansvar för miljön i sin verksamhet. Hållbar utveckling är en av huvudaspekterna i bra affärsledning och målen för ekonomisk tillväxt och hälsosam miljö hänger hör tätt ihop. Vi försöker att se till att våra policies och vår verksamhet främjar hållbar utveckling och uppfyller alla moderna krav, utan att skada våra framtida behov. Varje nivå i vår organisation har egna miljömässiga rättigheter och skyldigheter föreskrivna. Som ett mål vill vi systematiskt använda och lansera sådana produkter och arbetsmetoder som minskar föroreningar och hälsomässiga riskfaktorer i vår levnadsmiljö.

• följer principerna för kontinuerlig miljöförbättring genom att regelbundet utvärdera verksamhetens miljöpåverkan samt förebygger och minskar skadlig påverkan på miljön
• följer all tillämplig miljöreglering i sin verksamhet, inklusive internationella avtal och konventioner.
• använder alla tillgängliga preventiva medel för att förebygga eller minimera föroreningsrisker och risker för olyckor
• vid införande av nya teknologier, utrustningar eller material bedömer förutom andra parametrar såsom pris, lönsamhet, produktivitet även dess miljöpåverkan med lika stor vikt
• vägleds i sitt agerande av återanvändningsprincipen, energisnåla arbetsmetoder och miljövänligare teknologier; vid val mellan likvärdiga produkter pris-, kvalitets- och funktionsmässigt väljer vi den miljövänligaste produkten
• följer alla lagar, bestämmelser och tillståndsregler samt övriga rättsakter inom miljön som reglerar verksamheten
• tar fram produkter och processer som innebär en mindre belastning på miljön genom att förebygga eller minska föroreningar och bruka resurser sparsamt
• utbildar sin personal att känna sin miljöpåverkan och agera ansvarsfullt såväl gentemot miljön som gentemot sina medarbetare
• har ett öppet och tillförlitligt informationsutbyte med den lokala befolkningen, myndigheterna och andra intressegrupper i sin närmaste omgivning
• samarbetar med andra företag och organisationer, vilket ses som en garanti för att vi kan uppnå våra miljömål och förespråka ett miljövänligt levnadssätt
• alla anställda har ett gemensamt mål i att verka för och upprätthålla en bra arbetsmiljö. Målet är att förebygga hälsopåverkan och arbetsolyckor samt att åstadkomma en trivsam arbetsmiljö. Varje anställd ansvarar för sina medarbetares säkerhet och hälsa på den gemensamma arbetsplatsen

IS-200

Lågpristerminal

Terminalen har stor 19” pekskärm, vandal-säkert tangentbord i rostfritt stål. En snabb dator som möter kundernas höga krav på snabb grafik.

Terminalen är testad och möter CE kraven på säkerhet och elektromagnetisk strålning, EMC.

För att erbjuda de absolut senaste komponenterna ber vi er kontakta oss för närmare specifikationer då dagens teknikutveckling gör att datorer fort går ur tiden.

is200_360

[table id=5 /]

Testat och godkänt

[three_fifth padding=”0 15px 0 0x”]

 

CE-märkning

Produkter som kan vara farliga för användaren som till exempel el-produkter, maskiner och leksaker måste vara CE-märkta.
Genom CE-märket intygar Megatec att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav i direktiv, vilka specificeras i harmoniserade Europastandarder.
CE-märket gäller för produkter i Sverige och övriga länder inom Europeiska unionen (EU) och utan märket får produkterna inte säljas. Det som gäller för EU-länder gäller även för länder inom EES, Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.

 

Att uppfylla kraven för CE

En huvudregel inom EU är att en produkt som lagligen säljs inom ett EU-land, fritt ska kunna marknadsföras i de övriga länderna.
För de flesta produkter räcker det med en EG-försäkran om överensstämmelse att produkten uppfyller kraven medan det i andra fall är nödvändigt att få en bedömning av en tredjepart (provnings- eller certifieringsorgan).
För att undvika att en vara måste gå igenom samma godkännandeprocedur i varje land den säljs i, har EU ett system för att skapa förtroende över gränserna. Gemensamma europeiska riktlinjer för provnings-, certifierings- och ackrediteringsverksamhet finns i europeiska standarder. Därmed kan provningsresultat och certifikat från ett land accepteras av andra EU-länder.
För produkter på områden som täcks av direktiv är det i regel ett krav att provnings- och certifieringsorganisationerna är ”offentligt godkända”, s.k. ”anmälda organ”.
En produkt som uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som finns i direktiv enligt den nya metoden, får förses med ett CE-märke. När produkten är CE-märkt kan myndigheterna normalt inte neka den inträde på marknaden i någon av länderna. Köpare kan naturligtvis alltid ställa högre och kompletterande krav.

[/three_fifth]

CE_logo

 

 

Pan Logo 320

 

 

Pan2 320

 

 

cartes de crédit

 

 

Pan-Nordic

 

Alla kiosker och automater som ska användas för obevakade korttransaktioner som säljs i sverige måste vara godkända av PAN-NORDIC CARD ASSOCIATION.

För att få utrustning godkänd krävs att en lång lista med punkter uppfylls samt att endast godkända leverantörer av hårdvara används

Inför större projekt kan Megatec få nya godkännanden på befintliga biljettautomater och terminaler, detta görs då i samarbete med beställande kund.

 

Säkerhetskrav.

Stora kreditkortsföretag, som Visa och MasterCard har tagit fram gemensamma krav  för att förhindra kortbedrägerier och missbruk av kortdata.

PCI är ett initiativ för att utveckla regler och krav för att förhindra stöld av kortdata och förbättra säkerheten i korttransaktioner.

 

Obligatoriska krav.

Dessa krav gäller alla enheter som lagrar eller överför kortdata.
Chip och PIN

Terminalen måste stödja chip och PIN.
PCI-krav.

Det enklaste sättet att uppfylla PCI-kraven är att använda validerade produkter (kortläsare, terminaler, elektroniska kassaapparater, etc.) som inte hanterar eller inte kan släppa kortdata till exempel kortnummer, namn på kortinnehavaren, utgångsdatum, och säkerhetskoder (CVV / CVC), till handlaren eller annan obehörig person.

 

 

Betsson
IS200 är utvecklad för Betssons spelombud. Terminalen har stor 19” pekskärm, vandal-säkert tangentbord i rostfritt stål. En snabb dator som möter kundernas höga krav på snabb grafik. Till terminalen kopplas en skrivare för utskrift av spelkvitton. Terminalerna uppdateras och övervakas via Megatec´s fjärrstyrningssystem SiteRemote

HÖG DRIFTSÄKERHET

Kraven är högt ställda på terminaler som placeras hos spelombud. De skall fungera 24/7 och tåla omild behandling. Stora krav ställs även på datasäkerhet, på varje terminal körs ett säkerhetsprogram som förhindrar användarna att komma in i datorns operativ-system.

betsson3

 

SiteKiosk

SiteKiosk är den perfekta program-varan för att på ett säkert sätt presentera webbaserat innehåll på publika terminaler. Sitekiosk skyddar mot oönskat intrång i datorns operativsystem. Möjlighet finns att selektivt tillåta tillgänglighet till webbsidor, filer, folders, och applikationer. Möjlighet finns också att fjärrstyra terminaler

Megatec använder SiteKiosk i de flesta kiosk och automat projekten. Färdiga rutiner finns för anslutning av många periferi enheter som kortläsare, myn-tikast mm. Support för Digital Signage medger anslutning och styrning av externa bildskärmar för information och reklam. Egenutvecklade programrutiner kan enkelt länkas till sitekiosk. Detta gör att man snabbt och enkelt kan utveckla nya applikationer.